Algemene Voorwaarden KvK

ALGEMENE VOORWAARDEN Wallstreet-Spirit BV

1. Algemeen

Wallstreet-Spirit-447® is een merk van de Besloten Vennootschap Wallstreet-Spirit BV. Deze vennootschap biedt informatie om succesvol te kunnen beleggen in bepaalde derivaten van de Europese en Amerikaanse effectenbeurzen. Wallstreet-Spirit-447® is de naam van een beleggingssysteem, bestaande uit een aantal unieke indicatoren en daarbij behorende handelsregels, waarmee op de Amerikaanse en Europese beurzen ongekende rendementen zijn gemaakt. Wallstreet-Spirit-447® is ontwikkeld door een aantal ervaren en succesvolle Amerikaanse specialisten. Wallstreet-Spirit BV verstuurt tegen betaling periodiek informatie via E-mail en/of internet over de koop- en verkoopsignalen die Wallstreet-Spirit-447® genereert. Deze informatie wordt volgens de hier beschreven algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Als u gebruik maakt van deze service en/of dienstverlening, dan verklaart u zich daarmee akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Juistheid informatie

Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt betracht, kan Wallstreet-Spirit BV de beschikbaarheid, tijdigheid en juistheid van alle door Wallstreet-Spirit BV  verstrekte informatie niet volledig garanderen. Wallstreet-Spirit BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van door Wallstreet-Spirit BV verstrekte informatie. Wallstreet-Spirit BV aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van verzonden informatie.

2.2 Algemene adviezen

Wij streven naar een adequate en zorgvuldige berichtgeving. De service is gericht aan een groep abonnees en heeft een algemene en educatieve waarde. De service is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies, wel als algemene richtlijn bij beleggen. Dit omdat wij uw persoonlijke en financiële situatie niet kennen. Wilt u een persoonlijk beleggingsadvies dat recht doet aan uw persoonlijke situatie, raadpleeg dan uw vermogensbeheerder of uw beleggingsadviseur.

2.3 Disclaimer

Aan de door Wallstreet-Spirit BV verstrekte informatie kan onder geen enkele omstandigheid rechten worden ontleend. Wanneer u besluit een financiële positie naar aanleiding van informatie van Wallstreet-Spirit BV  in te nemen, dan wel te sluiten, dan dient u zich te realiseren dat u dat geheel voor eigen risico doet. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van de informatie die de per E-mail wordt verzonden, of die op de website(s) van Wallstreet-Spirit BV beschikbaar is. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3. Auteursrechten en Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en ander eigendom behoren toe aan Wallstreet-Spirit-447®  BV. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot de informatie die zij ontvangen. Het abonnement op de service van Wallstreet-Spirit BV is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan berichten en/of andere verstrekte informatie te delen met anderen of te gebruiken voor anderen. Oneigenlijk gebruik van de content van Wallstreet-Spirit-447® wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Wallstreet-Spirit BV. Bij oneigenlijk gebruik behoudt Wallstreet-Spirit BV zich het recht voor om eventuele abonnementen van misbruiker eenzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van informatie, het gebruiken van informatie ten behoeve van derden en het reproduceren van teksten zonder toestemming en andere handelingen, zulks te beoordelen door Wallstreet-Spirit BV. Wallstreet-Spirit BV zal onder geen enkele omstandigheid details van het door haar gebruikte algoritme, waarop de indicatoren zijn gebaseerd, noch over die indicatoren zelf, noch over de daarbij gehanteerde handelsregels prijsgeven.

4. Abonnement

4.1 Aanmelding en betaling

Een abonnement wordt aangegaan door het volledig invullen van de persoonsgegevens bij aanmelden. Abonnee verklaart zich daarbij akkoord met deze algemene voorwaarden. Een abonnement zal ingaan op het moment dat de betaling op het daarvoor bestemde bankrekeningnummer volledig is ontvangen. De abonnementsprijzen worden steeds vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW. Betaling is alleen mogelijk d.m.v. overmaking op bankrekening NL77RABO0156880164 t.n.v. Wallstreet-Spirit BV, en onder vermelding van de periode waarvoor het abonnement wordt aangegaan. Wallstreet-Spirit BV houdt zich het recht voor om abonnementen zonder opgaaf van redenen te weigeren of te beëindigen. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, zal het reeds ontvangen abonnementsgeld voor de resterende periode worden terug gestort.

4.2. Niet goed geld terug garantie

Omdat wij volledig overtuigd zijn van de waarde van de diensten van Wallstreet-Spirit-447® geven wij nieuwe abonnees twee maanden een “Niet Goed, Geld Terug” garantie. Dit houdt in, dat u na drie maanden uw abonnement schriftelijk kunt opzeggen, indien de door Wallstreet-Spirit BV verstrekte informatie niet tot een positief beleggingsresultaat heeft geleid. U ontvangt dan automatisch en zonder vragen het abonnementsgeld terug.

4.3 Beëindiging

Vier weken voor het verlopen van uw abonnementsperiode ontvangt u van ons een bericht met het verzoek om voor een volgende periode uw abonnementsgeld over te maken. Heeft u niet binnen de aangegeven periode betaald dan beëindigen wij de toezending van onze diensten per einde van de betaalde abonnementsperiode. Wallstreet-Spirit BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor uw beleggingen door genoemde beëindiging.

5. Privacy

Om gebruik te kunnen maken van het abonnement zijn enkele persoonsgegevens nodig. Indien aangemeld voor het abonnement, worden namen, SMS-nummers en e-mailadres opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gebruikt en niet doorgegeven aan derden. Wallstreet-Spirit BV  werkt conform de Nederlandse privacywetgeving. Wallstreet-Spirit BV  behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen, indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

6. Wijzigingen & Laatste versie

Wallstreet-Spirit BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De abonneehouders zullen hiervan in kennis worden gesteld. De laatste versie van deze voorwaarden zal steeds op de websites van Wallstreet-Spirit BV worden getoond. Daarmee vervalt de rechtsgeldigheid van alle eerdere versies van deze algemene voorwaarden. Daarmee is de laatste versie de enige versie met rechtsgeldigheid.

7. Rechtsgeldigheid & Toepasselijk recht

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Indien mocht blijken dat één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan vervalt daarmee de rechtsgeldigheid van de overige clausules van deze voorwaarden niet.

Met vriendelijke groet,

Het team van Wallstreet-Spirit BV

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Amsterdam op 18 juli 2014.

Aanvullende Algemene voorwaarden

3. Overmacht

Wallstreet-Sprit B.V. tracht abonnees zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe posities van het Wallstreet-Spirit-447 Systeem door middel van de dagelijkse update per email. Wallstreet-Sprit B.V. maakt hierbij gebruik van extern geleverde diensten waardoor hier geen volledige garantie gegeven kan worden op tijdigheid en juistheid van informatie die voor een abonnee van belang is indien hij/zij een positie heeft ingenomen die eerder is gecommuniceerd via genoemde kanaal.

Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wallstreet-Spirit B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wallstreet-Spirit B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen daaronder inbegrepen. Wallstreet-Spirit B.V. kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid, die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert,  intreedt nadat de dienst/overeenkomst van kracht had moeten gaan.

De Wallstreet-Spirit Systemen zijn computermodellen (geprogrammeerde algoritmes) waarbij gebruikt wordt gemaakt van Software geleverd, maar ook beheerd, door externe partijen. De functionaliteit/stabiliteit van deze platformen/softwareprogramma’s kan niet worden gegarandeerd. Storingen, netwerkgebreken of onjuiste data in welke vorm dan ook kunnen niet worden uitgesloten zelfs al worden deze door Wallstreet-Spirit B.V. beheerd.