Disclaimer Wallstreet-Spirit B.V.

Garantie

In het verleden behaalde rendementen bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Wallstreet-Spirit BV verstrekt signalen aan de hand van meerdere algoritmen. De autotrade systemen van Systems2Follow ontvangen exact dezelfde signalen.

Risico

Onze systemen beleggen in hefboom producten. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg of méér verliezen. Afhankelijk van het door u gekozen trading systeem dan wel uw gekozen beleggingsstrategie kan uw risico onbeperkt zijn. Het systeem handelt met een hefboom. Het futuresysteem WS-907® handelt met een hefboom van €200,- (tweehonderd Euro) per contract op de AEX. Het futuresysteem WS-908® handelt met futures op de Eurostoxx50 welke een hefboom van €10 (Tien Euro) per contract hebben. Dit kunnen meerdere contracten per positie zijn.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Wallstreet-Spirit BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst of verlies, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van gebruik, van onze diensten.

Dat houdt onder andere ook in dat Wallstreet-Spirit BV jegens u niet aansprakelijk is voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. De reden hiervan is onder andere dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). En daar kan Wallstreet-Spirit BV geen invloed op uitoefenen.

Ook kan Wallstreet-Spirit BV niet aansprakelijk worden gesteld voor het op onjuiste wijze functioneren van de software of de systemen die daarmee samenhangen. Dit heeft te maken met het feit dat software niet altijd foutloos functioneert en ook omdat het correct functioneren van de software mede afhangt van de wijze waarop derden, zoals beurzen, brokers, Beleggingssoftware, Copytrade aanbieders, market data vendors, internetserviceproviders en telefoonmaatschappijen, etc hun diensten verrichten.

Daarnaast zijn ook de Algemene Voorwaarden en Disclaimers van de Copytrade aanbieder Systems2Follow van toepassing.

Signaal

De informatie die wordt verstrekt door middel van SMS en E-mail is niets meer dan een signaal. Op basis van 20 jaar koershistorie geeft het signaal de beste winstkansen over die periode. Wallstreet-Spirit BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de signalen die wij verstrekken. Abonnees / autotrade volgers zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico.

Algoritme

De Wallstreet-Spirit BV Algoritmen zijn gebaseerd op een 6-tal subsystemen waarbij door middel van draaipunt- analyse wordt ingespeeld op trendbewegingen en countertrend bewegingen. We spelen daarbij in op zowel stijgende als dalende koersen. Dit betekent niet dat het advies altijd winstgevend is. De signalen geven wel een hoge winstkans. Aan elke order wordt gelijktijdig een Stoploss order gekoppeld, afhankelijk van de mogelijkheden binnen de software. Tevens berekenen de algoritmen het moment om de positie te sluiten.  Extra informatie over de algoritmen is op de website te vinden.

Autotradesignalen

Wallstreet-Spirit BV kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een order verkeerd ingelegd of uitgevoerd is. Wallstreet-Spirit BV zal haar uiterste best doen om alle orders zo foutloos mogelijk uit te laten voeren. Wanneer dit onverhoopt niet het geval is kan het nooit tot een schadeplicht leiden.

Over de website

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten,
foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn
beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander
intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites
waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of
geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie
en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze
website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor
het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze
website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare
informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar
zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk –
niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.