Disclaimer Wallstreet-Spirit B.V.

Garantie

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt ook voor de beleggingssystemen van Wallstreet-Spirit BV. Wallstreet-Spirit BV verstrekt met behulp van meerdere algoritmen koop- en verkoopsignalen voor effectenbeurzen. De autotrade systemen van Systems2Follow ontvangen exact deze signalen.

 

Risico

Wallstreet-Spirit B.V. belegt zelf volgens de signalen die onze algoritmen produceren. Dat doen we met hefboom producten. Als u onze beleggingen wilt kopiëren, moet u zich rekenschap geven van het feit dat Beleggen kosten en risico’s, die niet bij sparen voorkomen, met zich meebrengt. U kunt (een deel van) uw inleg of zelfs méér verliezen. Afhankelijk van het door u gekozen trading systeem en/of gekozen beleggingsstrategie, kan uw risico onbeperkt zijn. Onze systemen handelen dus met een hefboom, dat wil zeggen dat de waarde van die beleggingen vele male sneller kan stijgen of dalen dan de koersen van de onderliggende waarden. Het future-systeem WS-907® handelt voornamelijk met een hefboom van €200,- (tweehonderd Euro) voor elk punt van de AEX-index. Het future-systeem WS-908® handelt met futures op de EUROSTOXX50, welke een hefboom van €10 (tien Euro) heeft voor elk punt van de EUROSTOXX50-index. Er kunnen meerdere contracten per signaal ingenomen worden.

Aansprakelijkheid

Wallstreet-Spirit BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van uw gebruik, of door de eventuele onmogelijkheid van gebruik, van onze koop- of verkoopsignalen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor uw vertrouwen op, noch voor enige actie door u ondernomen naar aanleiding van onze diensten. Onder deze afwijzing van aansprakelijkheid zijn begrepen schades, gederfde winsten of verliezen, op welke wijze of grondslag ontstaan dan ook. Dat houdt onder andere ook in dat Wallstreet-Spirit BV jegens u niet aansprakelijk is voor het niet uitkomen van prognoses of koers-verwachtingen. De reden hiervan is dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere economische en politieke factoren. Wallstreet-Spirit BV kan geen invloed uitoefenen op zulke factoren en daardoor ook niet op de koersontwikkeling.

Wallstreet-Spirit BV aanvaardt geen aansprakelijk voor het op onjuiste wijze functioneren van de software of van de systemen die daarmee samenhangen. Dit heeft te maken met het feit dat software niet altijd foutloos functioneert en ook omdat het correct functioneren van software mede afhangt van de wijze waarop derden, zoals beurzen, brokers, beleggingssoftware, marketdata vendors, internetservice-providers, telefoon- en kabelnetmaatschappijen, hun diensten verrichten.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie, waaronder koers- en signaalinformatie te geven, maar kunnen geen garantie bieden dat deze informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het, voor kortere of langere tijd, niet beschikbaar zijn van de website of internet verbinding.

Bij gebruik van de door onze algoritmen gegenereerde koop- en verkoopsignalen via derden, zoals via Systems2Follow, zijn de Algemene Voorwaarden en Disclaimer van die derden tevens van toepassing.

Signaal

De informatie die wordt verstrekt door middel van SMS of E-mail is niets meer dan een signaal dat aangeeft welke acties wij op de effectenbeurs wensen uit te voeren of hebben uitgevoerd. Op basis van de analyse van 20 jaar koershistorie zijn algoritmen ontwikkeld die een signaal genereren dat de beste winstkansen over die periode produceert. Wallstreet-Spirit BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de signalen die wij verstrekken. Abonnees en/of autotrade volgers zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en voor wat zij doen met de door ons verzonden informatie. Zij handelen volledig op eigen risico. Door het gebruik van onze signalen verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze Disclaimer.

Algoritmen

De Wallstreet-Spirit BV Algoritmen zijn gebaseerd op een 6-tal beleggingssystemen, waarbij door middel van draaipuntanalyse wordt ingespeeld op trendbewegingen. We maken gebruik van zowel stijgende als dalende koersen. Dit betekent niet dat elk signaal altijd winstgevend is. De signalen gaven in het verleden wel een gemiddeld hoge winst. Maar individuele signalen kunnen altijd tot verliezen leiden. Wij trachten om aan elke order, direct na het innemen, een Stoploss order te koppelen. Tevens berekenen de algoritmen het gemiddeld beste moment om de zojuist ingenomen posities weer te sluiten.  Extra informatie over de algoritmen is op de website te vinden.

De Website

Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling van de website www.wallstreet-spirit.nl  Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede tot het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze Disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Gelinkte internetwebsites

Informatie op websites, waarnaar op deze website wordt gelinkt of verwezen, is niet volledig door ons onderzocht en geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website en van separaat toegezonden informatie, waaronder onder meer begrepen teksten, data, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Wallstreet-spirit BV of bij onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Het is de gebruiker, conform voornoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Tot slot

Telkens als in deze disclaimer aansprakelijkheid wordt uitgesloten, geldt dat voor “Wallstreet-Spirit B.V.” en tevens voor directie en voor (vast, tijdelijk, free-lance, part-time) personeel van de vennootschap. Tevens geldt dit telkens waar “wij” wordt gebruikt in bovenstaande tekst.

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60147083. U kunt deze voorwaarden altijd opvragen bij de kvk of via ons kantoor. Een e-mail naar info@wallstreet-spirit.nl met vermelding “Algemene voorwaarden” in de onderwerpregel volstaat.

                                                            ————————————————————————————————-

                                                                              ——————————————————————-

                                                                                              ——————————————